برند سایان انرژی در قالب شرکت های زنجیره ایی جهت ارائه خدمات در راستای افزایش رفاه , ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات به جایگاه های سوخت و تامین, توزیع و عرضه فرآوردهای نفتی به مصرف کننده نهایی توسط جایگاه و همچنین کنترل بر نظارت کمی و کیفی نسبت به حمل و عرضه فرآورده های نفتی و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات اقدام می نماید.

مقدمه  :در راستاي بهينه سازي فرآيند اجراي طرح ايجاد شركتهاي زنجيره اي توزيع و بر اساس تصميمات متخذه جهت ايفاي وظايف حاكميتي شركت ملي پخش درخصوص نحوه اجراي الزامات جايگاههاي تحت پوشش مقرر گرديد كه شركتهاي زنجيره اي توزيع ملزم به اجراي چك ليست الزامات( ايمني استاندارد و  طرح كهاب و ديسپچينگ در جايگاه هاي تحت پوشش باشند و بدين سبب توسط كار گروه منتخب ، زيباسازي) هيئت مديره محترم شركت ملي پخش نسبت به تدوين اين دستورالعمل اقدام گرديد

هدف : ارتقاء سطح ايمني ، استاندارد سازي ، زيبا سازي ، رعايت مسائل زيست محيطي و نظارت بر عملكرد و كنترل عمليات جايگاههاي عرضه سوخت.

دامنه كاربرد : ستاد ، مناطق و نواحي شركت ملي پخش ، شركت هاي صاحب نشان ، جايگاههاي تحت پوشش شركتهاي صاحب نشان.

مراجع الزامي و مدارك پشتيبان : ابلاغ مصوبه شماره  41441/055/4414 مورخ 19/04/96 هئيت مديره محترم شركت ملي پخش و مكاتبات مختوم به نامه معاون محترم برنامه ريزي وزارت نفت به شماره 247546 مورخ 28/06/96 .